DSB IKH 4830 bygget 1932 Scandia, 1941 = IKH 24830, udr. 1963.