Laaeilprs983  43 74 438 1 229-7 [P] SJ GVG / Nordwaggon, Fredericia 16/7-00.