Shimmns-tu718  31 80 467 2 491-6, Fredericia 8/10-01.