Expotrain Uaks-x 33 86 935 0 000-3 [P], Fredericia 23/6-04.